ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ
—-
TỔNG QUAN
Trang web này được điều hành bởi Messflow. Trong toàn bộ trang web, các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” tham khảo Messflow. Chúng tôi cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn trên trang web này cho bạn, người dùng, được điều chỉnh khi bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu ở đây.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và / hoặc mua thứ gì đó từ chúng tôi, bạn tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản dịch vụ”, “Điều khoản”), bao gồm các điều khoản và điều kiện và chính sách bổ sung đó được tham chiếu ở đây và / hoặc có sẵn bằng siêu liên kết. Các Điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn người dùng là trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và / hoặc người đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các Điều khoản dịch vụ này được coi là đề nghị, việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng đối với các Điều khoản dịch vụ này.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào trang web hiện tại cũng phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất kỳ lúc nào trên trang này. Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng thông tin cập nhật và / hoặc thay đổi trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó.

PHẦN 1 – ĐIỀU KHOẢN WEBSITE
Bằng cách đồng ý với các Điều khoản dịch vụ này, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất là tuổi trưởng thành theo luật nơi mình cư trú.

Bạn không được sử dụng sản phẩm của chúng tôi vì bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào hoặc bạn có thể, trong việc sử dụng Dịch vụ, vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn luật bản quyền).

Bạn không được truyền bất kỳ sâu hoặc vi-rút hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.

Vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay các Dịch vụ của bạn.

MỤC 2 – ĐIỀU KIỆN CHUNG
Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do nào vào bất kỳ lúc nào.

Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được chuyển không được mã hóa và liên quan đến (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) các thay đổi để phù hợp và thích nghi với các yêu cầu kỹ thuật của các mạng hoặc thiết bị kết nối. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình truyền qua mạng.

Bạn đồng ý không sao chép, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập Dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web mà dịch vụ được cung cấp mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi .

Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ được bao gồm để thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản này.

Trang web chỉ dành cho các cá nhân từ 16 tuổi trở lên.

MỤC 3 – CHÍNH XÁC, HOÀN THÀNH VÀ THỜI GIAN THÔNG TIN
Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên trang web này không chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và không nên dựa vào hoặc được sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo thông tin chính xác, chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời hơn. Bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tài liệu trên trang web này đều có nguy cơ của riêng bạn.

Trang web này có thể chứa một số thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử, nhất thiết, không phải là hiện tại và chỉ được cung cấp để bạn tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi nội dung của trang web này bất kỳ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

MỤC 4 – SỬA ĐỔI DỊCH VỤ VÀ GIÁ
Giá cho các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Chúng tôi bảo lưu quyền bất kỳ lúc nào để sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào hoặc nội dung nào của Dịch vụ) mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bạn hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng dịch vụ nào.

MỤC 5 – SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ (nếu có)
Các sản phẩm hoặc dịch vụ chỉ có sẵn trực tuyến thông qua trang web. Những sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và chỉ được hoàn tiền theo Chính sách hoàn lại tiền của chúng tôi.

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không bắt buộc, để hạn chế việc bán sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc khu vực tài phán nào. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này theo từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi bảo lưu quyền giới hạn số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền ngừng bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào. Bất kỳ ưu đãi nào cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thực hiện trên trang web này đều bị vô hiệu khi bị cấm.

Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác do bạn mua hoặc đạt được sẽ đáp ứng kỳ vọng của bạn hoặc bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ sẽ được sửa chữa.

MỤC 6 – BẢO MẬT THANH TOÁN VÀ THÔNG TIN TÀI KHOẢN
Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng bạn đặt với chúng tôi. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng mua cho mỗi người, cho mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và / hoặc đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và / hoặc giao hàng. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ với địa chỉ e-mail và / hoặc địa chỉ thanh toán / số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền giới hạn hoặc cấm các đơn đặt hàng, theo phán quyết duy nhất của chúng tôi, có vẻ như được đặt bởi đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua và tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật kịp thời tài khoản của mình và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email và số thẻ tín dụng và ngày hết hạn để chúng tôi có thể hoàn tất các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn nếu cần.

MỤC 7 – THANH TOÁN
Các khoản phí của chúng tôi cho các gói hàng tháng được đăng trên trang web của chúng tôi và có thể thay đổi theo thời gian. Nếu bất kỳ phần nào của một tháng được bao gồm trong Thời hạn thì khoản thanh toán sẽ đến hạn trong cả tháng. Thanh toán đến hạn vào bất kỳ tháng nào vào cùng ngày hoặc gần nhất với ngày bạn thực hiện thanh toán hàng tháng đầu tiên của mình (“Ngày thanh toán”). Nếu bạn vượt quá giới hạn gửi và đạt đến một mức giá khác, thì bạn sẽ phải trả ở mức cao hơn vào hoặc trước ngày thanh toán tiếp theo. Nếu Thời hạn kết thúc trước khi đến hạn thanh toán, bạn vẫn sẽ được yêu cầu thực hiện một khoản thanh toán ở cấp cao hơn

Miễn là bạn đã đăng ký thuê bao có tính phí, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng hợp lệ và cho phép chúng tôi khấu trừ các khoản phí hàng tháng đối với thẻ tín dụng đó. Bạn sẽ thay thế thông tin cho bất kỳ thẻ tín dụng nào hết hạn với thông tin cho một thẻ hợp lệ. Bất kỳ ai sử dụng thẻ tín dụng đều tuyên bố và đảm bảo rằng họ được ủy quyền sử dụng thẻ tín dụng đó và bất kỳ và tất cả các khoản phí đều có thể được lập hóa đơn cho thẻ tín dụng đó và sẽ không bị từ chối. Nếu chúng tôi không thể xử lý yêu cầu thẻ tín dụng của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với bạn qua email và tạm ngưng tài khoản của bạn cho đến khi thanh toán của bạn có thể được xử lý.

Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho tháng trả trước nếu chúng tôi ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn vì lý do không được nêu trong Chính sách điều khoản sử dụng này . Bạn sẽ không được hoàn tiền từ chúng tôi trong bất kỳ trường hợp nào khác. Chúng tôi có thể hoàn tiền nếu một Thành viên áp dụng cho một dựa trên các yêu cầu được đăng trên Trang web.

Chúng tôi có thể thay đổi phí của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng cấu trúc giá mới cho trang web của chúng tôi và / hoặc gửi cho bạn thông báo qua email.

Messflow cũng bao gồm một số tính năng cho phép bạn bán hàng hóa, nội dung, phương tiện và dịch vụ thông qua thanh toán trong bot.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các Sản phẩm của Người dùng và các hoạt động liên quan đến thanh toán cũng như mọi chương trình khuyến mãi và Nội dung liên quan có trong hoặc liên quan đến bot của bạn và tuân thủ mọi luật áp dụng. Chúng tôi chỉ cung cấp nền tảng để bạn quản lý các hoạt động thanh toán trực tuyến của mình. Chúng tôi không liên quan đến mối quan hệ của bạn và / hoặc bất kỳ giao dịch nào với bất kỳ người mua thực tế hoặc tiềm năng nào của Sản phẩm của bạn. Khi ai đó mua Sản phẩm của bạn, các khoản thanh toán của giao dịch đó sẽ được xử lý thông qua dịch vụ thanh toán của bên thứ ba, phù hợp với các điều khoản dịch vụ của Nhà cung cấp dịch vụ và các chính sách hiện hành khác. Chúng tôi không phải là một bên cũng không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về mối quan hệ của bạn với Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, hoặc cho các hành động của bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán nào.

Bằng cách sử dụng bất kỳ tính năng Thanh toán nào của chúng tôi, bạn xác nhận, đảm bảo và đồng ý rằng:

Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tất cả các khoản thuế và phí liên quan đến hoạt động thanh toán của mình, bao gồm mọi khoản thuế liên quan đến việc mua hoặc bán Sản phẩm của Người dùng và thu thập, báo cáo và chuyển số tiền chính xác cho các cơ quan thích hợp và / hoặc thông báo cho Người dùng cuối của bạn về việc đó và cung cấp cho họ hóa đơn hợp lệ theo yêu cầu của pháp luật;
Bạn sẽ chịu trách nhiệm và chịu mọi chi phí mua sắm và phân phối Sản phẩm của Người dùng và để cung cấp cho họ một cách an toàn và chuyên nghiệp, phù hợp với các tiêu chuẩn của ngành;
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các tuyên bố và lời hứa bạn thực hiện và tất cả các hỗ trợ, bảo hành và hỗ trợ liên quan đến Sản phẩm của Người dùng và sẽ cung cấp thông tin liên hệ thực sự trên bot của bạn cho bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hoặc khiếu nại nào; và
Bạn không được cung cấp hoặc bán bất kỳ Sản phẩm Người dùng nào hoặc cung cấp bất kỳ thông tin, Nội dung hoặc tài liệu nào liên quan đến Sản phẩm của Người dùng, có thể bị coi là nguy hiểm, giả mạo, bị đánh cắp, gian lận, xúc phạm hoặc lạm dụng; bị cấm bán, phân phối hoặc sử dụng; hoặc không tuân thủ bất kỳ luật hiện hành nào, bao gồm cả quyền đối với người tiêu dùng, quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư, an toàn sản phẩm, quy định thương mại và cấm vận, hỗ trợ, bảo trì và xuất khẩu; Vì bạn hoạt động trên Facebook Messenger và Stripe, sản phẩm của bạn cũng phải tuân thủ các quy định của Facebook ( https://www.facebook.com/policies/commerce ) và Stripe ( https://stripe.com/us/prohibited-businesses ).
Chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của mình, tạm dừng, vô hiệu hóa quyền truy cập hoặc xóa bot của bạn và / hoặc bất kỳ Sản phẩm nào (nếu có hoạt động, nội dung hoặc sản phẩm đáng ngờ nào được phát hiện hoặc báo cáo) hoặc thực hiện một phần của bot của bạn tại thời điểm đó, không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn hoặc cho bất kỳ Người dùng cuối nào, kể cả cho bất kỳ tổn thất công suất nào phát sinh từ đó.
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xác minh danh tính của người dùng và tính đủ điều kiện của thẻ thanh toán đã được sử dụng để mua sản phẩm và dịch vụ của bạn và Messflow không đảm bảo hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các giao dịch được ủy quyền và hoàn thành mà sau này có thể được hoàn lại hoặc bị tính phí. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch được hoàn lại tiền hoặc bị tính phí, bất kể lý do hoặc thời gian, khoản hoàn lại hoặc khoản bồi hoàn. Messflow có thể thêm hoặc xóa một hoặc nhiều loại thẻ làm thẻ thanh toán được hỗ trợ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn.
Bạn và bạn chỉ có trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho khách hàng của bạn cho bất kỳ và tất cả các vấn đề liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề phát sinh từ việc xử lý thẻ của khách hàng thông qua Dịch vụ.
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo mật dữ liệu trên trang web của bạn hoặc bằng cách khác bạn sở hữu. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định của tiểu bang và liên bang hiện hành liên quan đến việc thu thập, bảo mật và phổ biến bất kỳ thông tin cá nhân, tài chính, Thẻ hoặc giao dịch nào (được định nghĩa là “Dữ liệu”) trên trang web của bạn.

MỤC 8 – KHIẾU NẠI VỚI LUẬT
Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Messflow sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Bạn chịu trách nhiệm xác định liệu Dịch vụ của chúng tôi có phù hợp để bạn sử dụng theo bất kỳ quy định nào như Luật Bảo mật dữ liệu của EU hay các luật khác. Nếu bạn tuân thủ các quy định (như HIPAA) và bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ của chúng tôi không đáp ứng các yêu cầu đó. Bạn không được sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc phân biệt đối xử nào, bao gồm các hành vi bị cấm theo Đạo luật Ủy ban thương mại liên bang, Đạo luật báo cáo tín dụng công bằng, Luật cơ hội tín dụng bình đẳng hoặc các luật khác áp dụng cho thương mại. Bạn cũng có trách nhiệm thông báo cho người dùng cuối về việc thu thập dữ liệu liên quan đến Phần mềm, theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Nếu bạn sống trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc phục vụ người dùng cuối thị trường EEA, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng trong việc sử dụng Phần mềm, bạn:

Sẽ nhận được sự đồng ý hoặc sử dụng bất kỳ cơ chế hợp pháp, có sẵn hợp lệ nào khác để chuyển dữ liệu sang Messflow và được xử lý, và nếu không bạn sẽ tuân thủ chính sách bảo mật đã đăng của mình.
Đã thu thập, lưu trữ, sử dụng và chuyển tất cả dữ liệu liên quan đến bất kỳ cá nhân nào tuân thủ tất cả các luật và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành. Bạn có quyền cần thiết để cho phép Messflow nhận và xử lý dữ liệu nhân danh bạn.
Thừa nhận trong mọi trường hợp Messflow hoạt động như bộ xử lý Dữ liệu khách hàng và bạn vẫn là người kiểm soát Dữ liệu khách hàng cho tất cả các quy tắc bảo vệ dữ liệu hoặc luật riêng tư hiện hành.
Đồng ý bồi thường và giữ cho Messflow vô hại từ bất kỳ tổn thất nào, kể cả phí luật sư, do vi phạm bất kỳ phần nào trong các bảo đảm này.
Bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ đăng ký để thu thập, quản lý hoặc xử lý thông tin nhạy cảm. chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào do việc bạn sử dụng dịch vụ đăng ký để thu thập hoặc quản lý thông tin nhạy cảm.

MỤC 9 – CÔNG CỤ TÙY CHỌN
Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng như không có bất kỳ kiểm soát nào cũng như không được nhập.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ như vậy “như” và “có sẵn” mà không có bất kỳ bảo đảm, đại diện hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào và không có bất kỳ sự chứng thực nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba.

Việc sử dụng các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web hoàn toàn chịu rủi ro và bạn phải đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc và chấp thuận các điều khoản được cung cấp bởi nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.

Chúng tôi cũng có thể, trong tương lai, cung cấp các dịch vụ và / hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và / hoặc dịch vụ mới này cũng phải tuân thủ các Điều khoản dịch vụ này.

MỤC 10 – LIÊN KẾT BÊN THỨ BA
Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba.

Các liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc độ chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba nào hoặc cho bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tác hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem xét kỹ các chính sách và thực tiễn của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu chúng trước khi bạn tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, khiếu nại, thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba phải được chuyển đến bên thứ ba.

MỤC 11 – NHỮNG Ý KIẾN, PHẢN HỒI VÀ CÁC ĐĂNG KÝ KHÁC CỦA NGƯỜI DÙNG
Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số nội dung cụ thể (ví dụ như các bài dự thi) hoặc không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn gửi ý tưởng, đề xuất, đề xuất, kế hoạch hoặc tài liệu khác, cho dù trực tuyến, qua email, bằng thư bưu điện hoặc (chung, ‘bình luận’), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, bất kỳ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng bất kỳ phương tiện nào mà bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi đang và sẽ không chịu trách nhiệm (1) để duy trì bất kỳ ý kiến ​​nào trong sự tự tin; (2) để bồi thường cho bất kỳ ý kiến; hoặc (3) để trả lời bất kỳ bình luận nào.

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, theo dõi, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi xác định theo ý mình là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu hoặc phản đối hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bên nào hoặc các Điều khoản dịch vụ này .

Bạn đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, cá tính hoặc quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Bạn đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không chứa tài liệu phỉ báng hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc khiêu dâm hoặc chứa bất kỳ vi-rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web có liên quan nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ e-mail giả, giả vờ là một người nào đó không phải là chính bạn, hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nhận xét nào bạn thực hiện và độ chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nhận xét nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng.

MỤC 12 – THÔNG TIN CÁ NHÂN
Việc bạn gửi thông tin cá nhân qua cửa hàng được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi .

MỤC 13 – CHI PHI PHÁT SINH
Thỉnh thoảng có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong Dịch vụ chứa lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá, khuyến mãi, ưu đãi, phí giao hàng, dịch vụ và tính khả dụng. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa bất kỳ lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn đặt hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web nào có liên quan không chính xác bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước (bao gồm sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng) .

Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin về giá cả, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật. Không cần cập nhật hoặc cập nhật ngày tháng cụ thể được áp dụng trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào để cho biết rằng tất cả thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

MỤC 14 – SỬ DỤNG ĐÃ SỬ DỤNG
Ngoài các lệnh cấm khác như được quy định trong Điều khoản dịch vụ, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của trang web: (a) vì bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; (b) để thu hút người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định, quy tắc, luật pháp hoặc luật pháp địa phương, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang nào; (d) vi phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, sỉ nhục, tổn hại, phỉ báng, vu khống, xúi giục, hăm dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, sắc tộc, chủng tộc, tuổi tác, quốc gia hoặc khuyết tật; (f) gửi thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn; (g) để tải lên hoặc truyền vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc hại nào khác hoặc sẽ được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ trang web liên quan, trang web khác hoặc Internet; (h) thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, hoặc scrape; (j) cho bất kỳ mục đích khiêu dâm hoặc vô đạo đức nào; hoặc (k) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web có liên quan nào, các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ trang web liên quan nào vi phạm bất kỳ việc sử dụng bị cấm nào; (l) theo bất kỳ cách nào vi phạm chính sách nền tảng Facebook được tìm thấy pretext, spider, crawl, hoặc scrape; (j) cho bất kỳ mục đích khiêu dâm hoặc vô đạo đức nào; hoặc (k) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web có liên quan nào, các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ trang web liên quan nào vi phạm bất kỳ việc sử dụng bị cấm nào; (l) theo bất kỳ cách nào vi phạm chính sách nền tảng Facebook được tìm thấy pretext, spider, crawl, hoặc scrape; (j) cho bất kỳ mục đích khiêu dâm hoặc vô đạo đức nào; hoặc (k) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web có liên quan nào, các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ trang web liên quan nào vi phạm bất kỳ việc sử dụng bị cấm nào; (l) theo bất kỳ cách nào vi phạm chính sách nền tảng Facebook được tìm thấyở đây .

Bạn cũng đồng ý không lạm dụng Dịch vụ của chúng tôi, ví dụ: bằng cách can thiệp vào chúng hoặc truy cập chúng bằng cách sử dụng phương thức khác với giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn không được thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây trong khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ: (1) truy cập, giả mạo hoặc sử dụng các khu vực ngoài công cộng của Dịch vụ hoặc hệ thống máy tính của Messflow; (2) thăm dò, quét hoặc kiểm tra tính dễ bị tổn thương của bất kỳ hệ thống hoặc mạng hoặc vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc xác thực nào; (3) truy cập hoặc tìm kiếm hoặc cố gắng truy cập hoặc tìm kiếm Dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện nào (tự động hoặc cách khác) ngoài các giao diện được xuất bản hiện có của chúng tôi được cung cấp bởi Messflow và tích hợp bên thứ ba được chúng tôi cho phép (và chỉ theo các điều khoản và điều kiện áp dụng), trừ khi bạn được phép làm như vậy trong thỏa thuận riêng với Messflow (LƯU Ý: thu thập thông tin Dịch vụ được cho phép nếu được thực hiện theo các quy định của tệp robots.txt và chỉ giới hạn ở các phần có thể truy cập công cộng của Dịch vụ, tuy nhiên , cào các Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước của Messflow bị nghiêm cấm); (4) giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP / IP hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ email hoặc bài đăng nào hoặc sử dụng Dịch vụ để gửi thông tin nhận diện nguồn bị thay đổi, lừa đảo hoặc sai; hoặc (5) can thiệp, hoặc làm gián đoạn, (hoặc cố gắng làm như vậy), quyền truy cập của bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào, bao gồm, không giới hạn, gửi vi-rút, quá tải, lũ lụt, gửi thư rác, gửi bom Dịch vụ,

Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế quyền truy cập vào nền tảng cho người dùng và / hoặc trang Facebook có hành động làm giảm trải nghiệm của người dùng nền tảng khác, người dùng Facebook khác, nhân viên của Facebook, đơn vị liên kết hoặc đối tác hoặc nhân viên, chi nhánh hoặc đối tác của Messflow.

Chúng tôi cũng bảo lưu quyền truy cập, đọc, lưu giữ và tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi tin rằng cần thiết (1) đáp ứng mọi luật, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ hiện hành, (2) thực thi các Điều khoản, bao gồm cả điều tra về tiềm năng vi phạm ở đây, (3) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật, (4) trả lời yêu cầu hỗ trợ người dùng hoặc (5) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Messflow, người dùng và công chúng. Messflow không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

PHẦN 15 – KHUYẾN CÁO BẢO ĐẢM; TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
Chúng tôi không đảm bảo, đại diện hoặc đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

Chúng tôi không đảm bảo rằng kết quả có thể thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.

Bạn đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể xóa dịch vụ trong một khoảng thời gian không xác định hoặc hủy dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Bạn hoàn toàn đồng ý rằng việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng, dịch vụ là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ là (trừ khi được chúng tôi tuyên bố rõ ràng) cung cấp ‘nguyên trạng’ và ‘có sẵn’ cho bạn sử dụng, không có bất kỳ đại diện, bảo hành hoặc điều kiện nào ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện về khả năng bán hàng, chất lượng thương mại, tập thể dục cho mục đích cụ thể, độ bền, tiêu đề và không vi phạm.

hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) nào được đăng tải, truyền đi hoặc cung cấp thông qua dịch vụ, ngay cả khi được thông báo về khả năng của họ. Bởi vì một số tiểu bang hoặc khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, trong các tiểu bang hoặc khu vực pháp lý đó, trách nhiệm của chúng tôi sẽ bị giới hạn ở mức tối đa được luật pháp cho phép.

MỤC 16 – CHỈ ĐỊNH BỒI THƯỜNG
Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi, công ty con, các chi nhánh, cán bộ, nhân viên và các đối tác khác của chúng tôi (bao gồm cả Facebook) và người lao động, vô hại từ bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hoặc theo yêu cầu, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ vi phạm các Điều khoản này và/hoặc phát sinh từ việc vi phạm các Điều khoản này và/hoặc bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố và bảo đảm của bạn nêu trên.

MỤC 17 – TỔNG QUAN
Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ được xác định là trái pháp luật, không có giá trị hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được thực thi ở mức tối đa được luật pháp hiện hành cho phép và phần không thể thi hành được coi là bị cắt đứt khỏi các Điều khoản dịch vụ này, việc xác định đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

MỤC 18 – CHẤM DỨT
Các nghĩa vụ và nghĩa vụ của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ tồn tại khi chấm dứt thỏa thuận này cho tất cả các mục đích.

Các Điều khoản Dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Nếu trong phán quyết duy nhất của chúng tôi bạn thất bại, hoặc chúng tôi nghi ngờ bạn đã thất bại, tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đến và kể cả ngày chấm dứt; và / hoặc tương ứng có thể từ chối bạn truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ).

MỤC 19 – HỢP ĐỒNG TOÀN BỘ
Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của các Điều khoản dịch vụ này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Các Điều khoản Dịch vụ này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động do chúng tôi đăng trên trang web này hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ của bạn. , cho dù bằng miệng hoặc bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản dịch vụ).

Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc diễn giải các Điều khoản dịch vụ này sẽ không được hiểu là bên soạn thảo.

MỤC 20 – LUẬT PHÁP LUẬT
Các Điều khoản Dịch vụ này và mọi thỏa thuận riêng biệt mà theo đó chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn sẽ được điều chỉnh theo phát luật.

MỤC 21 – THAY ĐỔI ĐỂ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ
Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất kỳ lúc nào tại trang này.

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng thông tin cập nhật và thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản dịch vụ này cấu thành việc chấp nhận những thay đổi đó.

PHẦN 22 – THÔNG TIN LIÊN HỆ
Các câu hỏi về Điều khoản dịch vụ sẽ được gửi cho chúng tôi tại support@messflow.com.